بررسی تغییرات شاخص های بهره وری پس از هدفمندسازی یارانه ها

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عملکرد بنگاه های اقتصادی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به ویژه برای صنایع انرژی­ بَر تحت تاثیر قرار داده است. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در کشور و مشاور قوای سه گانه با هدف ارایه نظرات کارشناسی خود در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پروژه­ای مطالعاتی برای بررسی تغییرات شاخص های بهره ­وری پس از هدفمندسازی یارانه­ ها در صنایع منتخب تعریف نموده است.

این پروژه با همکاری مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران، مرکز مدیریت بهره­ وری ایران و مرکز مطالعات اقتصادی ایرانیان انجام گردیده است.